1975 y?l?ndan beri sekt?r?nde emek veren firmam?z 1997 y?l?nda Ferhat Polat taraf?nda ''Bozova'' ismi alt?nda peynir sat???na ba?lam??t?r. Daha sonraki y?llarda ?r?n p?rtf?y?ne sucuk peynir zeytin ??kelek tereya?? gibi kahvalt?l?k ?r?nlerini ve et-s?t ?r?nlerininde Gaziantep b?lgesinde toptan ve perakende sat???na ba?lam??t?r. Gaziantep'te al??-veri? merkezlerinde marketlerde ve se?kin sat?? noktalar?nda markas?n? g?steren Bozova hijyenik ortamda ?retilmi? sa?l?kl? ?r?nleri Gaziantep'li lere ula?t?r?rken t?m halk?m?za ula?t?rmay? da ama?lamaktad?r.  Bozova ?r?n ?e?itlerini artt?rarak halk?m?z?n damak zevkine uygun ?r?nleri ''Bozova'' markas? ve kalitesiyle ula?t?rmaktad?r.  ?retimde kaliteden ?d?n vermeden hijyenik ?artlarda sofran?za ?r?nlerimizin en iyisini yapmaya devam edece?iz.Y?kseli?imize g?veni ile katk?da bulunan halk?m?za te?ekk?r ederiz.